img_9873-cropped-2

Nieuws

Nachtburgemeester kieswijzer

Woensdag 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen: tijd om jouw stem te laten horen. Hoe zie jij de toekomst van Amsterdam? En hoe zie jij de toekomst van de Amsterdamse nacht? Stichting N8BM A’DAM heeft een kieswijzer die je helpt een keuze te maken op welke partij je het beste kunt stemmen als de nacht je lief is.

We hebben de verkiezingsprogramma’s van de elf populairste partijen doorgenomen. Op basis van ons manifest 8 van de N8 hebben wij hun standpunten en plannen beoordeeld. De volgende onderwerpen hebben we onderzocht: festivals, broedplaatsen/vrijplaatsen, sluitingstijden (24-uursbeleid), drugsbeleid, discriminatie/etnische profilering, nachtvervoer, emancipatie en veilig uitgaan (met extra aandacht voor geweld tegen lhbt-ers).

Aan de hand daarvan hebben wij voor elke partij een advies gegeven: positief, negatief of neutraal (zie emoticons bij de partijnamen), inclusief een korte toelichting waarom we tot die keuze zijn gekomen.

We hopen dat deze tool je helpt om de partij te vinden die het beste bij jou en jouw toekomstbeeld past. Wat je keuze ook wordt: ga stemmen, want iedere stem is belangrijk. De dag en nacht van Amsterdam maken we samen!

Toelichting Stichting N8BM A’DAM:

D66 is de enige partij die de nacht expliciet (al is het maar kort) noemt in het verkiezingsprogramma. D66 heeft over elk punt het meest nagedacht en komt met diverse visies en plannen om de Amsterdamse nacht leuker en veiliger te maken. Zo willen zij minsten één broedplaats in de openbare ruimte voor talentontwikkeling en experimentele kunst, een initiatief dat Stichting N8BM A’DAM al een tijdje van de grond probeert te krijgen.

D66 krijgt een positief stemadvies.

Festivals

D66 wil de gastronomie als cultuurvorm stimuleren, bijvoorbeeld met de ontwikkeling van een foodfestival voor professionals en liefhebbers, dat vergelijkbaar is met wat ADE voor de dance is.

D66 wil dat er een zogeheten meerjarig locatieprofiel wordt opgesteld per park, plein of groengebied, in overleg met de lokale stadsdeelcommissies, buurtbewoners en deskundigen. Het locatieprofiel bestaat er wat D66 betreft uit of – en zo ja, hoe vaak – festivals in een bepaald park kunnen plaatsvinden, in welke periode en met een vastgesteld geluidsniveau. Organisatoren van evenementen worden in staat gesteld om investeringen in duurzame stroomvoorziening in parken of andere openbare plekken te doen, of bestaande voorzieningen te renoveren. Meerjarige vergunningen voor festivals die goed zorgen voor het park en de omwonenden maken dit mogelijk. Zo wordt een langetermijnrelatie opgebouwd met het park, het terrein en de buurtbewoners met als uitgangspunt: laat het park mooier achter dan toen je er in kwam.

D66 pleit voor een festivalcoördinator om de logistiek van festivals beter op elkaar af te stemmen. Als op een terrein meerdere festivals plaatsvinden, kan de festivalcoördinator regelen dat er een gezamenlijk stroompunt wordt aangelegd en hier een business case voor maken.

Broedplaatsen

Het blijft van groot belang om de zogenaamde humuslaag van hedendaagse kunstenmakers goed te houden. Hiervoor moet een blijvend aanbod zijn van goede werkplekken, zoals ateliers, en voldoende tentoonstellingsruimte.

D66 wil dat de stad blijft investeren in broedplaatsen en ruimte biedt aan kennisdeling en nieuwe initiatieven. Er moet een ‘ijzeren voorraad’ komen van minimaal 1200 betaalbare werk- en woonwerkplekken.

We willen een pas op de plaats maken met het verkopen van gemeentelijk vastgoed. Voormalig gemeentelijk vastgoed kan geschikt gemaakt worden voor verschillende maatschappelijke functies, zoals ateliers en broedplaatsen.

Ook wil D66 de Stimuleringsregeling Eigentijdse Dans (SED) verder ontwikkelen, waarmee dansers en choreografen in verschillende samenstellingen gebruik kunnen maken van geschikte oefenlocaties.

In de nieuwe wijken die komende jaren gebouwd worden, wil D66 ruimte voor broedplaatsen reserveren.

D66 wil minstens één broedplaats in de openbare ruimte voor talentontwikkeling en experimentele kunst. Dit is nieuw en vergelijkbaar met de open airs in Berlijn.

Drugsbeleid

Amsterdam moet een realistisch beleid voeren ten aanzien van drugsgebruik. Het gebruik zal niet verdwijnen, maar gezondheidsproblemen en overlast kunnen wel verminderd worden. D66 ziet niets in beleid dat louter bestaat uit repressie. Dat beleid heeft wereldwijd steeds gefaald. Mensen blijven drugs gebruiken, en beleid dat uitgaat van het wensdenken dat door repressie niemand drugs zal gebruiken laat veel Amsterdammers in de steek.

Het gezondheidsaspect moet leidend zijn. Dat betekent stevig inzetten op preventie van en voorlichting over drugsgebruik, en faciliteren dat gebruikers de samenstelling en kwaliteit van hun drugs kunnen laten testen. Indien dit voor de gezondheid van Amsterdammers voordeliger is, moet worden geëxperimenteerd met gereguleerde productie van drugs zodat de samenstelling van drugs beter kan worden gecontroleerd en de nadelige gevolgen van illegale productie kan worden tegengegaan.

Experimenteer met gereguleerde wietteelt Amsterdam ging de afgelopen jaren gebukt onder het landelijk cannabisbeleid. Daar kan voor een deel een einde aankomen als de Wet Gesloten Coffeeshopketen ook door de Eerste Kamer wordt aangenomen. Indien dit niet gebeurt moet Amsterdam inzetten op experimenten met gereguleerde wietteelt. Illegale wietteelt veroorzaakt woningbranden, het kost politiecapaciteit en wiet is nog ongezonder doordat toezicht op het productieproces ontbreekt. Als het wetsvoorstel wel wordt aangenomen moet Amsterdam voorloper worden bij de implementatie en uitvoering van de Wet Gesloten Coffeeshopketen.

Discriminatie/etnisch profileren

Pilot stopformulieren doorzetten. Binnen de politie is etnisch profileren, waarbij agenten mensen anders behandelen op grond van hun huidskleur of afkomst, een bekend probleem. D66 wil etnisch profileren tegengaan. Een hulpmiddel hierbij is agenten, eenvoudig via een app, de reden van een aanhouding te laten bijhouden. Deze (digitale) stopformulieren hebben agenten in andere landen al bewuster gemaakt van hun acties.

Discriminatie en het schenden van mensenrechten zijn onacceptabel
Amsterdam is een vrije stad waar iedereen, ongeacht afkomst, uiterlijk of seksuele voorkeur zichzelf moet kunnen zijn. Dat betekent dat iedere Amsterdammer gelijk behandeld moet worden. Discriminatie is onacceptabel. Door te werken met mystery guests worden gevallen van discriminatie in de horeca aan het licht gebracht. D66 wil de inzet van mystery guests vergroten. Naar aanleiding van hun bevindingen kunnen verantwoordelijke organisaties en bedrijven worden aangesproken, sancties worden opgelegd en discriminatie worden uitgebannen.

Emancipatie

D66 staat voor een Amsterdam waar Ajax meedoet aan de Gay Pride, LHBTI’s in de hele stad veilig hand in hand lopen en waar we keihard en consequent strijden tegen discriminatie. Discriminatie, of het nu op straat is of op de arbeidsmarkt, is onacceptabel. Gelijke kansen en vrijheid voor iedere Amsterdammer: daar staat D66 Amsterdam voor.

In deze samenleving is geen plaats voor homofobie, antisemitisme, moslimhaat, eerwraak, genitale mutilatie, kinderhuwelijken, gedwongen huwelijken, haat zaaien en geweld tegen andersdenkenden en minderheden.

Nachtvervoer

D66 wil ook een nachtnetstop van de trein op het station Bijlmer Arena.

We investeren flink in fietsparkeerplaatsen zoals een nieuwe fietsgarage onder het Rembrandtplein.

Kunstbeleid

D66 wil daarom de komende periode extra investeren in kunst en cultuur.

Daarnaast wil D66 dat subsidies voor kunstinstellingen standaard nominaal worden aangepast.

Veilig uitgaan

Na een avond stappen moeten Amsterdammers veilig naar huis kunnen. Op routes waarlangs ’s nachts veel mensen zich naar huis begeven, moeten de wegen goed zijn verlicht. Niet alleen het gebied rondom het nachtleven, maar ook bijvoorbeeld studentencomplexen moeten plaatsen zijn waar Amsterdammers zich ook ’s nachts veilig voelen.   

De afgelopen periode is voorgekomen dat horecazaken op last van de gemeente tijdelijk werden gesloten in verband met een dreiging, zoals het plaatsen van een handgranaat. In goed overleg met de branche moet dit sluitingsbeleid van de gemeente zo worden vormgegeven dat criminelen dit beleid niet kunnen misbruiken.  

Extra aandacht voor seksuele intimidatie bij de politie en bij beveiligers van uitgaansgelegenheden

In navolging van de meldingsapp voor LHBTI’ers, wil D66 een meldingsapp voor seksuele intimidatie, zodat we continue zicht hebben op de omvang van seksuele intimidatie in de stad.

Sluitingstijden

Amsterdam kent een veelzijdig nachtleven met clubs, dancefestivals en feesten voor iedere smaak. In de stad kun je elke dag, soms wel 24/7, terecht in een van de vele clubs en cafés die de stad rijk is. Dat is een verrijking voor Amsterdam en een podium dat voor artiesten moet blijven.

Toelichting Stichting N8BM A’DAM:

GroenLinks komt met voorstellen om de creativiteit en tolerantie in Amsterdam een boost te geven, en is concreet in haar plannen. Zo stimuleren zij de ontwikkeling van broedplaatsen en willen zij dat bijzondere vrijplaatsen als Ruigoord een beschermde status krijgen.

Onlangs heeft GroenLinks een motie ingediend om tussen festivals in parken met een onverharde bodem zes weken hersteltijd te geven, dit heeft invloed op het aantal festivals en maakt het voor met name kleine organisatoren heel moeilijk om in bepaalde parken zelf een evenement organiseren.

Desondanks is ons stemadvies voor GroenLinks is positief.

Festivals

Grote publiekstrekkers, bestaand of nieuw, die niet locatie gebonden zijn moeten in de 
stadsdelen buiten de ring A10 een plek vinden. We verlagen de festivaldruk op parken en leggen een duurzaam festivalterrein aan.

De gemeente zet in op het verduurzamen van festivals in de stad, onder andere op het gebied van afval en energie.

Groenlinks heeft onlangs een motie ingediend om tussen festivals in parken met een onverharde bodem (zoals Gaasperplas en Sloterpark) 6 weken hersteltijd tussen festivals te plannen.  Dit geldt dus NIET voor alle parken. 

Broedplaatsen

GroenLinks is tegen het kraakverbod: we ontruimen niet voor leegstand. 

We verkopen geen maatschappelijk vastgoed meer en vragen niet zonder meer een kostendekkende huur voor gebruik van het maatschappelijk vastgoed. Deze plekken kunnen dienen als brede ontmoetings- en broedplaatsen voor culturele, sociale en groene initiatieven.

Amsterdamse broedplaatsen zijn een vast onderdeel van het stedelijke landschap. De 
gemeente sluit een convenant met de woningcorporaties om de verkoop van ateliers en atelierwoningen te stoppen.
De gemeente stelt gemeenschappelijk vastgoed beschikbaar waar kunstenaars en collectieven ruimte krijgen voor artistiek experiment op ambitieuze schaal.

Bijzondere vrijplaatsen zoals Ruigoord krijgen een beschermde status.

Drugsbeleid

Er komt een gemeentelijk keurmerk voor coffeeshops die een gesloten systeem met ecologische wiettelers hebben, de leeftijdsgrens strikt handhaven en goede voorlichting geven. De gemeente steunt de oprichting van cannabis social clubs.

Op feesten waar waarschijnlijk harddrugs gebruikt worden komen voorlichters en 
testfaciliteiten. Het bezit van kleine hoeveelheden drugs voor persoonlijk gebruik zou niet tot een strafblad moeten leiden.

Discriminatie/etnisch profileren

Wij tolereren geen racisme en discriminatie.

Etnisch profileren accepteren we niet.

Uitgaansgelegenheden die worden betrapt op discriminatie krijgen één waarschuwing. Na een volgende overtreding verliezen zij hun vergunning.

In Amsterdam zijn er geen privacy-beperkende en racisme-gevoelige veiligheidsmaatregelen als preventief fouilleren.

Emancipatie

Er komt een nieuw roze akkoord in samenwerking met belangenorganisaties van LHBTIQ+.

Nachtvervoer

Er staat niets concreets over nachtvervoer over in het GL verkiezingsprogramma. Het stemgedrag toont aan dat GL voor beter OV is, ook als dat geld kost en voor meer fietsvoorzieningen.

Kunstbeleid

Er wordt meer geïnvesteerd in culturele activiteiten om alle Amsterdammers te bereiken.

Street art krijgt de ruimte en wordt beschermd. In samenwerking met kunstenaars wordt bezien waar de openbare ruimte met kunst kan worden verrijkt.

Er worden fondsen beschikbaar gesteld voor kleine manifestaties en pop-up-tentoonstellingen waarop snel en zonder rompslomp aanspraak kan worden gemaakt.

Veilig uitgaan

Er komt een speciale politie-eenheid tegen hate crimes.

Sluitingstijden

Staat niets over in hun verkiezingsprogramma. Uit hun stemgedrag blijkt dat GL verruiming wil van sluitingstijden op plekken waar de drukte dat toelaat.

Toelichting Stichting N8BM A’DAM:

De SP heeft een breed programma waarbij ook rekening wordt gehouden met de (nachtelijke) creatieve industrie. Dat zie je ook terug in hun kunstbeleid en hun standpunten over broedplaatsen: zo willen zij de broedplaats-tarieven verlagen en wordt de omzetverplichting als kunstenaar omgezet naar een productieverplichting. Ook wordt de bescherming van vrijplaatsen expliciet in het verkiezingsprogramma genoemd.

Verder hebben zij nagedacht over inclusiviteit en emancipatie en staan zij positief tegenover een 24-uursscultuur.

De SP krijg van ons een positief stemadvies.

Festivals

Er moet ruimte zijn voor festivals en evenementen op plekken waar overlast beperkt is, met een maximum aantal evenementen per locatie.

Broedplaatsen

Kunstenaars spelen een belangrijke rol in de samenhang en het zelfkritische vermogen van een samenleving. Kiezen voor het kunstenaarschap betekent nog te vaak bikkelhard werken voor een karige
beloning. Om het vak van kunstenaar aantrekkelijk te houden, verlagen we de broedplaatsentarieven en schaffen we de verkoopverplichting van werk af. De omzetverplichting verruilen we voor een productieverplichting.

We zetten ons in om een deel van het gemeentelijk vastgoed in te richten voor cultuur. Dat kan door een aantal gebouwen om te vormen tot ateliers en broedplaatsen die we in gebruik laten nemen door kunst- en cultuurproducenten.

Vrijplaatsen waar kunstenaars ongestoord hun gang kunnen gaan (rafelranden) zijn typerend voor en onmisbaar in de Amsterdamse cultuursector. We zetten ons in om deze unieke pareltjes zo veel mogelijk te behouden, zodat onze Amsterdamse kunstenaars de stad en zijn inwoners kunnen blijven verrijken met hun werk.

Drugsbeleid

Om de handel in drugs op straat en de daarbij behorende criminaliteit tevoorkomen is het van belang dat coffeeshops hun open karakter behouden en dat ze verspreid zijn over de stad. De gemeente pleit bij de regering voor regulering van de wietteelt, zodat er een einde komt aan het gedoogbeleid dat leidt tot criminaliteit en wietplantages onder brandgevaarlijke omstandigheden.

Bij de winkelverkoop van drugs zoals wiet en truffels moet professioneel getoetste productinformatie worden gevoegd over de samenstelling en werking van de middelen met extra aandacht voor de onervaren en kwetsbare bezoekers. In plaats van te ontkennen dat gebruik van illegale drugs plaatsvindt, zorgen we er liever voor dat via goede voorlichting en drugstests het gebruik zo veilig mogelijk gebeurt. Afkickklinieken moeten laagdrempelig zijn en aanhaken op de actualiteit nagestreefd.

Discriminatie/etnisch profileren

Racisme is onacceptabel en mag niet voorkomen in Amsterdam. Bedrijven, horecazaken of organisaties die discrimineren sporen we op met mystery guests. We beboeten ze en sluiten ze uit van eventuele subsidies of andere vormen van gemeentelijke samenwerking, zoals stagebegeleiding. Medewerkers van de gemeente en andere overheidsorganisaties die racistisch of discriminerend gedrag vertonen worden, na zorgvuldig onderzoek, ontslagen. De gemeente werkt aan manieren om racistische en discriminerende vooroordelen tegen te gaan.

Emancipatie

Acceptatie van lhbti’s wordt vergroot en homofoob geweld wordt extra hard bestreden. Aan de problemen van lhbti’s van allochtone afkomst wordt bijzondere aandacht besteed. Op alle middelbare scholen wordt voorlichting gegeven over homoseksualiteit en diversiteit.

De gemeente voert een inclusief beleid met aandacht voor lhbti’s. Acceptatie van lesbo’s, homo’s, biseksuelen, transgenders en mensen met een interseksuele conditie (lhbti) wordt vergroot. Homofoob geweld en gendergerelateerde agressie worden hard bestreden. Op alle Amsterdamse middelbare scholen wordt structureel voorlichting gegeven over gender-identiteit en seksualiteit.

We geven meer steun aan zelforganisaties van lhbti’s met een niet-westerse achtergrond en betrekken hen bij het maken van lhbti-beleid en de uitvoering daarvan. Dat kan ook gaan om biculturele en religieuze lhbti’s en lhbti-asielzoekers en –statushouders. De gemeente bevordert de veiligheid van lhbti’s in asielzoekerscentra.

Nachtvervoer

De SP wilt zorgen voor een nachtelijk openbaar vervoer mits hier voldoende vraag naar is.

Kunstbeleid

Kunstenaars spelen een belangrijke rol in de samenhang en het zelfkritische vermogen van een samenleving. Kiezen voor het kunstenaarschap betekent nog te vaak bikkelhard werken voor een karige beloning. Om het vak van kunstenaar aantrekkelijk te houden, verlagen we de broedplaatsentarieven en schaffen we de verkoopverplichting van werk af. De omzetverplichting verruilen we voor een productieverplichting.

We zijn voor meer kunst in de openbare ruimte. We vinden het belangrijk dat bewoners kunnen meebeslissen over kunstwerken die worden geplaatst in hun openbare ruimte en over kunstprojecten in de wijk.

Veilig uitgaan

Wordt niet concreet behandeld in het verkiezingsprogramma, wel zegt de SP geweld tegen LHBT-ers harder te willen aanpakken.

Sluitingstijden

Een bruisend cultureel leven vindt ook in de nacht plaats. Er wordt geen vast aantal 24-uursvergunningen voor horeca afgegeven, maar gekekenhoeveel overlast een vergunning geeft. Als een 24-uursvergunning geen overlast voor bewoners oplevert, kan een club of culturele instellingdie aanvragen.

Toelichting Stichting N8BM A’DAM:

De Piraten Partij is een rebelse partij die zich inzet voor het culturele rafelrandje van Amsterdam, zoals bijzondere vrijplaatsen als ADM. De Piraten Partij is erg activistisch als het gaat om privacy en burgerrechten. Hun plannen zijn idealistisch maar interessant om te onderzoeken.

Zo vinden zij dat evenementen in parken altijd gratis moeten zijn en willen zij dat Amsterdam permanent investeert in betaalbare ateliers voor kunstenaars. Wat betreft het drugsbeleid wil de Piraten Partij gratis testpunten op evenementen en gemeentelijke steun voor Unity en Celebrate Safe.

Helaas zegt het verkiezingsprogramma niets speciefiek over 24-uursnet en veiligheid met betrekking tot lhbt+.

De Piraten Partij heeft veel nagedacht over kunst- en cultuur en kom ook met interessante plannen, waarbij de alternatieve/underground cultuur niet wordt vergeten. Zij krijgen daarom een positief stemadvies.

Festivals

Festivals in publieke parken zijn altijd gratis.

Broedplaatsen

Amsterdam investeert in permanente en betaalbare ateliers voor kunstenaars door de hele stad.

Spontaan geplaatste kunst in de openbare ruimte wordt alleen weggehaald als die gevaarlijke situaties voor het verkeer oplevert of de stoep verspert.

Creatieve vrijplaatsen als Ruigoord en ADM blijven bestaan.

Door de hele stad komen er muren waarop kunstenaars vrijelijk hun gang kunnen gaan. En we investeren meer in lokale kunstenaars om onze publieke ruimte vorm te geven.

Drugsbeleid

De prioriteit aan de opsporing van productie en handel in drugs wordt zover geminimaliseerd als internationale verdragen toestaan.

We gaan breed experimenteren met de verkoop van MDMA (XTC) en psychedelica als gestandaardiseerd product aan meerderjarigen in smartshops, door speciaal daarvoor opgeleid personeel.

We ondersteunen drugsvoorlichting en andere harm reduction projecten zoals Unity en Celebrate Safe.

Drugstesten in combinatie met goede voorlichting worden uitgebreid en testen op evenementen mogelijk gemaakt. 

Discriminatie/etnisch profileren

We maken een einde aan etnisch profileren: op stopformulieren moeten agenten aangeven waarom iemand staande is gehouden.

Preventief fouilleren wordt volledig afgeschaft.

In de gevallen waarin geslacht of gender niet relevant is moet ernaar gestreefd worden om dit buiten beschouwing te laten.

Er komt een Gemeentelijk Team Vertrouwenspersonen. Dit team is aanspreekpunt voor personen die slachtoffer worden van seksueel geweld. Het team kan helpen bij de aangifte en de eerste opvang. Bedrijven waarmee de gemeente zaken doet worden verplicht om ook zo’n team te hebben.

Xenofobie wordt al op de basisscholen besproken, om radicalisering te voorkomen.

Emancipatie

Wordt niet genoemd in het verkiezingsprogramma.

Nachtvervoer

Staat niets concreets over in het verkiezingsprogramma

Kunstbeleid

We stimuleren uitgaansgelegenheden voor jongeren (specifiek voor Amsterdam-Noord).

Er wordt meer geïnvesteerd in culturele activiteiten om alle Amsterdammers te bereiken.

Street art krijgt de ruimte en wordt beschermd. In samenwerking met kunstenaars wordt bezien waar de openbare ruimte met kunst kan worden verrijkt.

Er worden fondsen beschikbaar gesteld voor kleine manifestaties en pop-up-tentoonstellingen waarop snel en zonder rompslomp aanspraak kan worden gemaakt.

Veilig uitgaan

Staat niets concreets over in het verkiezingsprogramma

Sluitingstijden

Staat niets concreets over in het verkiezingsprogramma

Toelichting Stichting N8BM A’DAM:

De Partij van de Arbeid (PvdA) laat zich duidelijk horen wat betreft diversiteit en emancipatie. Ook ziet de partij graag dat  leegstand in de stad gebruikt wordt om broedplaatsen te creëren. Wat betreft festivals is de partij terughoudend: zij vinden dat er een maximum moet gelden voor festivals.

Verder is er veel aandacht voor gelijkheid, veiligheid, diversiteit en emancipatie
: geweld tegen LHBT-ers, gelovigen en biculturele Amsterdammers die slachtoffer worden vanwege hun identiteit moet hard worden aangepakt. Wat betreft emancipatie in de nacht noemt de PvdA een aantal plannen, zoals het inzetten van mystery guests om discriminatie aan de deur te onderzoeken. Ook willen zij een anti-discriminatie keurmerk voor horecazaken en clubs introduceren.

Over het algemeens beoordelen we het verkiezingsprogramma van de PvdA positief, maar vanwege het festivalbeleid en omdat de nacht onvoldoende in het verkiezingsprogramma is vertegenwoordigd, krijgt de PvdA een neutraal stemadvies.

Festivals

Festivals horen bij een levendige stad maar er moet een maximum gelden, zeker voor festivals in onze parken. Er komt per park een vastgesteld maximum aantal toegestane evenementen. Het recreatief gebruik door bewoners, die tenslotte zelf vaak nauwelijks een buitenruimte bij hun woning hebben, heeft prioriteit.

Broedplaatsen

De voorraad ateliers en atelierwoningen wordt uitgebreid. Leegstaande gemeentelijke panden worden al dan niet tijdelijke broedplaatsen. Broedplaatsen als het NDSM-terrein in Noord zijn niet meer weg te denken uit de stad en worden definitief culturele vrijplaatsen. Amsterdam gaat het opzetten van wooncoöperaties en woongroepen van kunstenaars ondersteunen.

Drugsbeleid

We pakken de (straat-) verkoop van drugs, nepdrugs en schadelijke stoffen als lachgas aan. Die handel zorgt voor veel overlast en onveiligheid.

Discriminatie/etnisch profileren

Etnisch profileren gebeurt. Het is fnuikend voor het aanzien van de politie bij grote groepen in de stad. Meer bewustwording en de inzet van innovatieve instrumenten moeten bijdragen aan het stoppen van (onbewust) etnisch profileren.

We voeren naming and faming in tegen discriminatie. Naar Haags voorbeeld komt er een keurmerk waarmee bedrijven en horeca hun goede gedrag bekend maken aan het publiek.

Om discriminatie en uitsluiting aan de deur in het uitgaansleven te bestrijden zetten we mystery guests in. Horecazaken die uitsluiting actief tegengaan krijgen onze steun en werken we actief mee samen. Naar Haags voorbeeld voeren met een keurmerk tegen discriminatie in.

Etnisch profileren bij de politie en handhaving is een reëel probleem. We gaan de politie helpen dit op te lossen, onder andere door trainingen.

De pakkans van daders van discriminatie en racisme moet omhoog. Daarom gaan de politie, het openbaar ministerie en het Meldpunt Discriminatie (MDRA) meer samenwerken. Aangifte doen moet makkelijker worden.

Emancipatie

Amsterdam is Gay Capital en moet dat blijven. We vieren de Canal Parade, de regenboogvlag wappert boven de Stopera. In de gemeentelijke communicatie stralen we diversiteit uit in beeld en woord.

De gemeente gaat niet meer naar ‘man/vrouw’ vragen als dat niet relevant is.

Nachtvervoer

Metro’s en sommige trams moeten ‘s nachts doorrijden. In de metro moet het meenemen van de fiets mogelijk zijn, ook in de spits.

Kunstbeleid

Straatkunst hoort bij de stad. Het Street Art Museum moet de ruimte krijgen te groeien. Naoorlogse wandkunst wordt beschermd en in geval van sloop van gebouwen bewaard voor de stad.

Bewoners geven de buurt hun identiteit. Alle buurten maken daarom een eigen cultuurplan. Leegstaande gemeentepanden worden vaker beschikbaar gesteld als (tijdelijke) broedplaatsen.

Voor jongeren komt er meer cultuur waaraan zij zelf behoefte hebben, zoals rapstudio’s en andere oefenruimten voor jongeren. Jongeren krijgen vanaf 16 jaar stemrecht over de besteding van buurtbudgetten.
Een belangrijk deel van het culturele leven speelt zich af op stadsdeelniveau. De tendens van centralisering roepen we een halt toe. Buurttheaters, -musea, en -debatcentra moeten behouden blijven.

Veilig uitgaan

Seksuele intimidatie en machtsmisbruik willen we uitbannen – op straat, op school, op het werk en op internet. Straatintimidatie wordt strafbaar.

De veiligheid van LHBTI’ers op straat en in de buurt wordt vergroot. Pesten en treiteren wordenhard aangepakt. We investeren in de expertise bij de politie om de aangiftebereidheid te vergroten. LHBTI-gerelateerde aangiftes leggen we systematisch vast.

LHBTI-jongeren ondersteunen we met activiteiten en begeleiding. Ze moeten zich veilig voelen op school, sportclub en in het uitgaansleven. Scholen gaan we helpen met het aanbieden van lessen over LHTBI en met het meedoen aan Paarse Vrijdag. We ondersteunen het netwerk van roze leraren. We besteden meer aandacht aan kwetsbare LHBTI-groepen, zoals ouderen, biculturele Amsterdammers en asielzoekers. Alle zorginstellingen worden aangemoedigd een Roze Lopercertificaat te voeren voor LHBTI-vriendelijke zorg. Er komt tenminste één roze verpleegtehuis bij in Amsterdam. Tegengaan van eenzaamheid onder LHBTI’ers is een prioriteit in de aanpak tegen eenzaamheid, evenals het voorkomen van suïcide onder (jonge) LHBTI’ers.

Sluitingstijden

Staat niets concreets over in het verkiezingsprogramma

Toelichting Stichting N8BM A’DAM:

De VVD zet in haar plannen vooral in op handhaving en hier en daar zelfs op vermindering van (met name) betaalbare werkplekken. Emancipatie en discriminatie wordt kort benoemd, maar concrete plannen ontbreken. (Nacht)cultuur krijgt weinig aandacht in het verkiezingsprogramma, wel heeft de VVD zich afgelopen jaren hard gemaakt voor de 24-uursvergunningen en de clubs; ondermeer door versoepeling van regelgeving en vermindering van bureaucratie. Dat juichen wij als Stichting N8BM A’DAM toe.

Ons stemadvies voor de VVD is daarom neutraal.

Festivals

Festivals en evenementen worden zo veel mogelijk in minder drukke gebieden georganiseerd. In bestemmingsplannen worden cultuur, horeca en uitgaansgelegenheden buiten de ring gestimuleerd.

Broedplaatsen

Het kraakbeleid moet worden omgegooid. Het kraakbeleid draaien we om. Wij vinden dat de eigenaar bescherming verdient en niet de krakers. Voortaan gaat de politie over tot ontruiming zodra een eigenaar aangifte heeft gedaan van een kraak. Kraken is strafbaar en bovendien geven kraakpanden aan buurten een verloederde uitstraling. Dat faciliteren wij niet

De komende collegeperiode wil de VVD voor minimaal €250 miljoen aan gemeentelijk vastgoed verkopen

Bij panden die niet worden verkocht maar worden verhuurd moet de gemeente als eigenaar een marktconforme huur rekenen. Bij objecten met een maatschappelijke bestemming wordt een kostendekkende huur gevraagd.

Drugsbeleid

Er staat niets over in hun verkiezingsprogrmma. Uit het stemgedrag van de VVD over de jaren heen blijkt dat ze een zero-tolerance beleid willen en drugsvrije feesten.

Discriminatie/etnisch profileren

We willen dat slachtoffers van discriminatie en geweld altijd en eenvoudig melding kunnen maken (bijvoorbeeld via WhatsApp) en we willen afspraken met de politie dat er bij een melding direct actie wordt ondernomen.

Scholen moeten de Nederlandse waarden hoog in het vaandel houden: Er worden geen onderwerpen uit een lespakket geweerd omdat ouders of leerlingen dit wensen.

Wij maken geen onderscheid tussen afkomst, religie of geaardheid. Wij zullen gedrag van mensen die dit niet accepteren niet tolereren en streng optreden.

Emancipatie

Als symbool voor openheid en tolerantie zal Amsterdam (al dan niet met andere steden in Nederland) verkennen of de Gay Games opnieuw naar Nederland gehaald kunnen worden. Amsterdam spant zich in om weer tot de top-homovriendelijke steden ter wereld te horen.

voorlichting over de diversiteit van onze samenleving en de plek van de LHBTI-gemeenschap daarin een belangrijke rol zijn van het onderwijsprogramma op Amsterdamse scholen. Situaties waarbij scholen ervoor kiezen hier geen les over te geven door druk van ouders zijn voor de VVD onacceptabel.

Nachtvervoer

Experimenteren met het verruimen van het  nachtelijke openbaar vervoer wordt mogelijk. Met name de metro zou op drukke dagen zoals Koningsdag langer moeten doorrijden en daardoor bijdragen aan het spreiden van mensen over de stad.

Kunstbeleid

Het is belangrijk dat er wordt ingezet op het spreiden van het aanbod van binnen naar buiten de ring.

De VVD stimuleert populaire musea en cultuurinstellingen een dependance op te richten op minder drukke plekken in de stad of de regio.

Veilig uitgaan

Het is goed dat straatintimidatie op initiatief van de Amsterdamse VVD kan worden bestraft met een boete van 190 euro.

De VVD wil dat de  bestaande  regels worden gehandhaafd en er wordt opgetreden bij geluidoverlast op het water, bij feesten en op andere plekken waar mensen overlast ervaren

We gaan standaard een meer diepgaande toets doen naar de integriteit van startende ondernemingen in branches met een verhoogd risico, zoals de horeca.

Sluitingstijden

Staat niet concreets over in het verkiezingsprogramma, maar ze hebben zich de afgelopen jaren ingezet voor verruiming van de openingstijden voor de horeca in de hele stad.

Toelichting Stichting N8BM A’DAM:

Bij1 zet vol in op emancipatie, inclusiviteit en heeft duidelijke plannen om discriminatie tegen te gaan. Wat betreft cultuur en betaalbare plekken voor kunstenaars belooft Bij1 zich sterk te maken. Helaas wordt is er in het verkiezingsprogramma niets concreets over nacht(cultuur) te vinden. Een gemiste kans, omdat juist in de nacht emancipatie tot bloei komt.

Vanwege onvoldoende aandacht voor de punten die wij als Stichting N8BM A’DAM belangrijk vinden geven wij voor Bij1 een neutraal stemadvies.

Festivals

Staat niets concreets over in het verkiezingsprogramma, wel: “Festiviteiten dienen milieubewust te zijn, zo moet het gebruik van plastic worden teruggedrongen.”

Broedplaatsen

Er moet ruimte blijven voor kunstenaars, in niet geijkte woningen, lege bedrijven of scholen, of andere voor gezinsbewoning ongeschikte woningen. / Kraken wordt niet bestraft, als de eigenaar geen aantoonbare plannen heeft voor het ingebruiknemen van een leegstaand pand.

Drugsbeleid

Er komt een gemeentelijk keurmerk voor coffeeshops die een gesloten systeem met ecologische wiettelers hebben, de leeftijdsgrens strikt handhaven en goede voorlichting geven. De gemeente steunt de oprichting van cannabis social clubs.

Op feesten waar waarschijnlijk harddrugs gebruikt worden komen voorlichters en 
testfaciliteiten. Het bezit van kleine hoeveelheden drugs voor persoonlijk gebruik zou niet tot een strafblad moeten leiden.

Discriminatie/etnisch profileren

Etnisch profileren wordt onacceptabel. Er komt actief beleid middels o.a. voorlichting en registratie middels stopformulieren.

Emancipatie

Veiligheid voor LHBTQI+’ers, met name voor moslims, vluchtelingen, vrouwen, transgenders, mensen van kleur en sekswerkers zijn geen vanzelfsprekendheid in de samenleving. Deze kunnen op de volgende manieren gewaarborgd worden:

De politie neemt de meldingen en aangiften door LHBTQI+’ers serieus, net als de aangiften van vrouwen, en slaan de handen ineen om met Roze in Blauw en het Caribisch Netwerk etnisch profileren af te schaffen en voorkomen.

De politie doet er goed aan om Roze in Blauw zichtbaar herkenbaar te maken (tegen het ‘neutraliteitsbeginsel’ in) om LHBTQI+’ers meer veiligheid te verschaffen.

Politie hoort bijgeschoold te worden op homo- en transfobie in combinatie met etnisch profileren. Politie hoort bijgeschoold te worden op homo- en transfobie, met een focus op gedrag en mentaliteit.

Het is een vanzelfsprekendheid dat meldingen en aangiftes met betrekking tot geweld of seksueel geweld serieus worden genomen door de politie. Binnen Roze in Blauw moet er voorlichting komen over transfobie.

Nachtvervoer

Staat niets concreets over in het verkiezingsprogramma

Kunstbeleid

Staat niets concreets over in het verkiezingsprogramma

Veilig uitgaan

Staat niets concreets over in het verkiezingsprogramma

Sluitingstijden

Staat niets concreets over in het verkiezingsprogramma

Toelichting Stichting N8BM A’DAM:

DENK heeft in haar verkiezingsprogramma aangegeven gemeentelijk vastgoed dat (tijdelijk) niet gebruikt wordt ter beschikking moet worden gesteld aan lokale kunstenaars/talenten uit de desbetreffende stadsdeel. Ook willen zij budget vrij maken om jonge creatieven te steunen. Verder willen zij inclusiviteit en onderlinge solidariteit in Amsterdam verbeteren, maar lijken zij lhbt-ers te vergeten. 

Op alle andere punten in onze kieswijzer heeft DENK niets in het verkiezingsprogramma opgenomen. Daarom geven wij voor DENK een negatief stemadvies.

Festivals

Staat niets concreets over in het verkiezingsprogramma

Broedplaatsen

Gemeentelijk vastgoed dat (tijdelijk) niet gebruikt wordt, komt ter beschikking van lokale kunstenaars/ talenten uit de desbetreffende stadsdelen. Per wijk komt er een vast budget voor jongeren ten behoeve van kunst en cultuur die ze zelf kunnen vormgeven. Verder komen er meer theater- en kunstvoorzieningen voor de jeugd buiten de ring. 


Drugsbeleid

Staat niets concreets over in het verkiezingsprogramma

Discriminatie/etnisch profileren

We zijn voor een samenleving waarin eenieder geaccepteerd wordt. Er komt een einde aan racismegevoelige praktijken zoals etnisch pro leren bij de politie en onderadvisering op scholen.

Emancipatie


[…] Er komt een nieuwe wethouder van Inclusie & Samenleving die beoordeelt in hoeverre gemeentelijk beleid en regelgeving bijdraagt aan het geluk en aan onderlinge solidariteit van de Amsterdammers. Daarnaast houdt de wethouder ook bij hoe divers de bedrijven zijn waarmee de gemeente samenwerkt en hoe zij bijdragen aan inclusiviteit en onderlinge solidariteit. 


Nachtvervoer

Staat niets concreets over in het verkiezingsprogramma

Kunstbeleid

Staat niets concreets over in het verkiezingsprogramma

Veilig uitgaan

Staat niets concreets over in het verkiezingsprogramma

Sluitingstijden

Staat niets concreets over in het verkiezingsprogramma

Toelichting Stichting N8BM A’DAM:

Geluidsoverlast vind het CDA een ‘onacceptabele inbreuk’ op de leefbaarheid van Amsterdam. 
Geluid op festivals moet voldoen aan strenge regels en ook horeca-exploitanten moeten meebetalen aan isolatie van naastgelegen woningen.

Het CDA is tegen een  24-uurseconomie en daarmee ook tegen het uitbreiden van de 24-uursvergunningen. 
Op het gebied van LGBT+ en discriminatie zegt de partij verschillende organisatie te willen ondersteunen en jeugd te willen voorlichten in tolerantie en verdraagzaamheid. Wat betreft drugsbeleid is het CDA duidelijk: drugs zijn gevaarlijk en ongezond. Voorlichting zou zich meer moeten richten op het voorkomen van gebruik en het drugsgebruik op evenementen moeten worden bestreden. Dit moet strenger gecontroleerd door politie en organisatoren, zowel aan de deur als op de feesten zelf.

Het CDA denkt na over een inclusiever Amsterdam, maar is tegen veel punten waar de stichting voor staat. Daarom geldt voor het CDA een negatief stemadvies.

Festivals

Geluidsoverlast is een onacceptabele inbreuk op de leefbaarheid. Amsterdammers weten best dat ze niet op de hei wonen, maar hoeven niet te accepteren dat ze regelmatig worden blootgesteld aan hinderlijk lawaai. Wij staan voor strenge geluidsnormen voor festivals en een aanscherping van de normen voor ultra-lage bastonen. Bij overtreding moet snel en adequaat worden gehandhaafd. De stad moet ook het verbod op versterkte muziek op boten strenger handhaven. Daarnaast willen we betere afspraken voor de beperking van bouwlawaai.

Bij geluidsoverlast moeten bewoners makkelijk kunnen klagen en om handhaving verzoeken. Van horeca-exploitanten kan worden gevraagd dat ze meebetalen aan de isolatie van de
naastgelegen woningen.

Broedplaatsen

Het kraakbeleid moet worden omgegooid. Het kraakbeleid draaien we om. Wij vinden dat de eigenaar bescherming verdient en niet de krakers. Voortaan gaat de politie over tot ontruiming zodra een eigenaar aangifte heeft gedaan van een kraak. Kraken is strafbaar en bovendien geven kraakpanden aan buurten een verloederde uitstraling. Dat faciliteren wij niet

De komende collegeperiode wil de VVD voor minimaal €250 miljoen aan gemeentelijk vastgoed verkopen

Bij panden die niet worden verkocht maar worden verhuurd moet de gemeente als eigenaar een marktconforme huur rekenen. Bij objecten met een maatschappelijke bestemming wordt een kostendekkende huur gevraagd.

Drugsbeleid

Drugsgebruik is ongezond en gevaarlijk. Helaas worden in Amsterdam toch veel drugs gebruikt. Amsterdamse jongeren gebruiken aanzienlijk meer cannabis dan gemiddeld in Nederland. Dit cannabisgebruik kan leiden tot longschade, verslaving, depressies en andere psychische stoornissen. Dat is natuurlijk niet goed voor de schoolprestaties en heeft ook andere maatschappelijke problemen tot gevolg. Vooral kwetsbare jongeren zijn de dupe.

Het CDA wil dat de gemeente veel meer doet om het gebruik van cannabis en andere drugs, vooral door jongeren, te bestrijden. Volgens het regeerakkoord gaat de regering een experiment uitvoeren met gereguleerde wietteelt. Dat maakt het des te belangrijker om drugsgebruik tegelijkertijd streng te ontmoedigen.

Het CDA Amsterdam wil dat in Amsterdam de leeftijdgrens bij coffeeshops strenger wordt gehandhaafd, onder andere door de inzet van mystery guests. Het CDA wil geen verdere verspreiding van coffeeshops door de stad en meer blowverboden in de openbare ruimte.

Voorlichting over drugsgebruik moet niet alleen gericht zijn op het beperken van de schadelijke consequenties van gebruik, maar vooral ook op het tegengaan van gebruik. Dat geldt met name voor het gebruik van drugs als XTC op feesten. Dat betekent dat de politie en organisatoren streng moeten controleren op drugsgebruik, zowel aan de deur als bij het feest zelf. De gemeente moet alles op alles zetten om te voorkomen dat drugsgebruik ‘normaliseert’.

Amsterdam staat bekend als ‘de stad waar alles kan’, met een groot aanbod van drugs en prostitutie. We willen af van die valse romantiek. We willen dat de gemeente het ‘blow- en braltoerisme’ actief ontmoedigt. Dat kan onder andere via de citymarketing, door een blowverbod in de openbare ruimte van de binnenstad, en door de bierfiets en zo mogelijk ook commerciële ‘pubcrawls’ in de ban te doen.

Discriminatie/etnisch profileren

Het CDA wil tegengaan dat onze stad verdeeld raakt in groepen met verschillende etnische achtergronden. Helaas voelen teveel jongeren met een migratieachtergrond zich niet geaccepteerd of gediscrimineerd. We moeten op zoek gaan naar manieren om deze patronen te doorbreken en deze jongeren beter bij de stad betrekken. Dat vraagt een actieve inzet op de integratie en het bestrijden van de krachten die deze integratie belemmeren.

Emancipatie

De gemeente blijft LHBTI-organisaties en activiteiten ondersteunen. Discriminatie op welke grond dan ook moet worden tegengaan. Scholen spelen hier een belangrijke rol en kunnen via voorlichting helpen onze jeugd tolerantie en verdraagzaamheid voor anderen bij te brengen. Met elkaar zorgen we ervoor dat iedereen zich veilig mag en kan voelen in onze stad.

Nachtvervoer

Het CDA wil onderzoeken of de metro ‘s nachts kan blijven rijden, om de bereikbaarheid van de stad ook in de nachtelijke uren te verbeteren.  

Kunstbeleid

Het CDA wil inzetten op sociaal-cultureel ondernemerschap. bijvoorbeeld door samenwerking tussen culturele instellingen met ondernemers en andere commerciële partijen. Het CDA ondersteunt daarom initiatieven waarbij kunstenaars in contact worden gebracht met derden. Hierbij is een faciliterende rol weggelegd voor de gemeente.

Het CDA wil een goede spreiding van cultuurinstellingen door de hele stad en met name ook buiten de ring.

Veilig uitgaan

Staat niets concreets over in het verkiezingsprogramma

Sluitingstijden

Zeg nee tegen de 24- uurs economie Een stad heeft momenten van rust nodig. Wij willen geen uitbreiding van de openingstijden van de horeca en geen 24-uurs opening van winkels. Wij willen de zondagochtend ‘winkelvrij’ houden. Dat biedt een collectief rustmoment en daardoor meer ruimte voor andere zaken: sport, familie of wat dan ook. Het beschermt daarnaast kleine ondernemers en werknemers.

Toelichting Stichting N8BM A’DAM:

De Partij voor de Dieren (PvdD) zet in haar verkiezingsprogramma natuur, dierwelzijn en milieu centraal. Zo  vinden zij dat er in het broedseizoen geen festivals in parken mogen plaatsvinden en is de partij erg streng als het gaat om de maximale geluidsnormen.

Natuurlijk vindt ook Stichting N8BM A’DAM dat recreatie mag niet ten koste gaan van het landschap, maar een aantal punten die in het verkiezingsprogramma van Partij van de Dieren staan zijn gebaseerd op achterhaalde informatie of gevoelens, in plaats van feiten.

Er is in het verkiezingsprogramma bijna niets over kunst en cultuur.

We geven voor Partij voor de Dieren een negatief stemadvies.

Festivals

Evenementen in parken vinden in ieder geval niet plaats in het broed- en zoogseizoen.

Recreatie mag niet ten koste gaan van het landschap. Evenementen dragen 0,50 cent per bezoeker af aan de gemeente voor de schoonmaak van de locatie. Ook is de Evenement organisator verantwoordelijk voor de schoonmaak.

Broedplaatsen

De gemeente creëert broedplaatsen voor creativiteit en nieuw, duurzaam ondernemerschap.

Drugsbeleid

Staat niets concreets over in het verkiezingsprogramma

Discriminatie/etnisch profileren

Staat niets concreets over in het verkiezingsprogramma

Emancipatie

Staat niets concreets over in het verkiezingsprogramma

Nachtvervoer

Openbaar vervoer gedurende de nacht wordt uitgebreid.

Kunstbeleid

Het budget voor kunst, cultuur en erfgoed wordt structureel verhoogd.

De gemeente stimuleert deelname aan kunst, cultuur en sport, in het bijzonder onder doelgroepen die hiervan weinig gebruikmaken, waaronder (kinderen van) mensen met een minimuminkomen en mensen met een beperking of chronische ziekte.

Veilig uitgaan

Staat niets concreets over in het verkiezingsprogramma

Sluitingstijden

Staat niets concreets over in het verkiezingsprogramma

Toelichting Stichting N8BM A’DAM:

Forum voor Democratie heeft in haar verkiezingsprogramma geen aandacht voor (nacht)cultuur. Sterker nog: in het verkiezingsprogramma vinden we zelfs punten die de ontwikkeling van cultuur verslechteren. Wel willen zij dat het OV 24/7 uur gaat rijden. In het verkiezingsprogramma wordt wordt de aanpak van homogeweld genoemd, maar blijfven concrete plannen beperkt tot het inzetten van ‘lokhomo’s’.

Wij geven voor Forum voor Democratie een negatief stemadvies.

Festivals

Staat niets concreets over in het verkiezingsprogramma

Broedplaatsen

Kunstenaars krijgen geen subsidie of voorkeursbehandeling in het vinden of huren van werkruimte.

Drugsbeleid

Staat niets concreets over in het verkiezingsprogramma

Discriminatie/etnisch profileren

Staat niets concreets over in het verkiezingsprogramma

Emancipatie

Staat niets concreets over in het verkiezingsprogramma

Nachtvervoer

OV moet 24/7 gaan rijden, zowel metro’s als trams en bussen.

Kunstbeleid

Staat niets concreets over in het verkiezingsprogramma

Veilig uitgaan

Effectievere aanpak homogeweld.

Inzet ‘lokvrouwen’ en ‘lokhomos’ tegen straatintimidatie.

Sluitingstijden

Staat niets concreets over in het verkiezingsprogramma