Projecten

Evenementenbeleid

Evenementen horen bij de stad en maken de stad voor veel bewoners en bezoekers aantrekkelijk. Maar ze leiden ook tot overlast. De afgelopen periode is in de stad en in raadsvergaderingen in toenemende mate aandacht voor evenementen en de overlast gevende gevolgen daarvan. Bewoners verenigen zich en laten meer van zich horen. Organisatoren steken veel energie in pogingen om de overlast te verminderen, maar hebben behoefte aan eenduidige stedelijke kaders.

Per 2017 komt er een nieuw stedelijk evenementenbeleid. Het betreft een uitwerking van de zoektocht naar een goede balans tussen een stad waar goed georganiseerde evenementen kunnen plaatsvinden en het inperken van overlast voor bewoners. Het evenementenbeleid moet duidelijke kaders geven aan evenementen die in meer of mindere mate impact hebben op de stad, zoals grootstedelijke en risicovolle evenementen (zoals Amsterdam Gay Pride en SAIL), de grote festivals met stadsdeel overstijgende effecten (zoals Amsterdam Open Air en Appelsap) en evenementen die subsidie ontvangen uit het Evenementenfonds.

Deze notitie heeft ten doel om te komen tot een duidelijker afwegingskader, waaraan vergunningaanvragen worden getoetst en die duidelijke randvoorwaarden stelt. Zo is voorafgaand aan een evenement voor iedereen – organisator, burger en bezoeker – duidelijk wat kan en wat niet kan. Deze helderheid moet leiden tot een dialoog tussen belanghebbenden, die gaat over de uitwerking van de vereiste maatregelen en niet over de vraag of een maatregel vereist is – met alle (juridische)conflicten van dien.

Stichting N8BM A’DAM fungeert als schakel tussen de gemeente, organisatoren en bezoekers van evenementen: als adviseur van het evenementenbureau van Amsterdam, maar ook door het organiseren van rondetafelgesprekken.